SCHOOL REGLEMENT

Lidmaatschap en lidgeld

De school informeert de leerling over het bedrag van het te betalen lidgeld. Het bedrag hangt af van het aantal lessen waar je je voor inschrijft. De
verplichte verzekering is inbegrepen in het lidgeld.

Elke inschrijving is definitief en vereist de volledige betaling van het ingeschreven lessenpakket. Een inschrijving stopzetten kan enkel schriftelijk
en dit voor 1 september. Bij stopzetting van lidmaatschap voor deze datum, worden kosten in rekening gebracht van 25 % van het verschuldigde lidgeld.
Betaalde lidgelden worden NIET teruggestort, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer je je lidmaatschap stopt tijdens het schooljaar, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Hetzelfde geldt bij domiciliëring: deze blijft doorlopen tot het einde van het jaar, ook al zeg je je lidmaatschap op.

Lidgelden dienen uiterlijk betaald te zijn op 31 oktober van het desbetreffende academiejaar. Vanaf 1 november wordt een verhoging aangerekend van 10% van het totale bedrag. Je krijgt dan nog 1 maand de tijd om het lidgeld in orde te brengen.

Het lidgeld kan ook maandelijks via een domiciliëring betaald worden. Indien je maandelijks betaalt, wordt een verhoging aangerekend van 5% van het totale bedrag. Indien het lidgeld niet betaald is binnen de gevraagde termijn krijg je geen toegang tot de danslessen. Wanneer een leerling instapt na het begin van het dansjaar, wordt het academiejaar onderverdeeld in 10 maanden en het te betalen lidgeld pro rata verrekend met de maand waarin de leerling de lessen wenst aan te vangen. Toegang tot de lessen zal verleend worden van zodra de dansschool het lidgeld ontvangen heeft.

Kortingen worden bepaald bij de aanvang van het dansjaar. Er is een familiekorting van 10% op het lidgeld, vanaf het 2de gezinslid wonende onder hetzelfde dak. De lessen gaan door van 1 september tot en met 30 juni.

Proefles

Er is mogelijkheid tot deelname aan 1 gratis proefles uit het basispakket. Vanaf de 2de les van het pakket verbind je je automatisch tot een inschrijving voor het lessenpakket en dient het lidgeld betaald te worden. Indien je inschrijving niet bevestigd is, dan betaal je vanaf de 2de proefles van het pakket, 10 € per les (niet aftrekbaar van het lidgeld).

Onderlinge communicatie

De leerkrachten zorgen voor een duidelijke communicatie met de leerlingen en de ouders over alle aangelegenheden die te maken hebben met de
dansschool. De ouders en de leerlingen zorgen andersom ook voor een goede communicatie met de leerkrachten.

Onze leerkrachten:

Alle officiële communicatie verloopt via e-mail en/of reguliere post. Daarvoor is het noodzakelijk dat je jouw contactgegevens correct doorgeeft, zodat algemene en persoonlijke berichten op het juiste adres terechtkomen. Er wordt verwacht dat de toegestuurde communicatie ook doorgenomen wordt. Bij eventuele vragen kan men steeds terecht bij Stefano Giuliani en de leerkrachten zelf.

Uurrooster

De school communiceert bij aanvang van het jaar de precieze uurroosters en bij aanvang van extra activiteiten of evenementen het verwachte start- en einduur ervan. Om alle lessen, activiteiten en evenementen vlot te laten verlopen, wordt van de leerlingen verwacht een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de dansles. Voor en na de danslessen ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.

Op feestdagen gaan de danslessen gewoon door. Tijdens schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzonderingen in verband met voorstellingen. Het eerste weekend van een vakantieweek is er les. Lessen die wegvallen omwille van overmacht worden niet ingehaald.

Keuze klas

In overleg met de ouders en de leerling zullen de leerkrachten steeds de finale beslissing nemen betreffende het meest geschikte niveau voor de leerling. De keuze zal onder andere afhangen van de fysieke mogelijkheden van de leerling.

Algemeen voorkomen en netheid

De school presenteert zich als danseducatie op hoog niveau. Daar hoort dan ook een verzorgd voorkomen bij. Elke leerling is verplicht het vooropgestelde schooluniform voor de lessen te dragen en volgt de aanwijzingen van de leerkracht voor andere activiteiten. Het haar van de leerlingen moet ook altijd netjes opgestoken worden. De dansstudio mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel. Buitenschoeisel is niet toegelaten.

Er wordt aan alle leerlingen/ouders gevraagd de kleedkamer, wachtruimte en sanitaire ruimte netjes achter te laten. Papier en afval worden dus steeds in de daarvoor voorziene vuilnisbak achtergelaten en de kranen worden gesloten. Het gebruik van sigaretten en alcohol is niet toegelaten binnen het gebouw.

Danskledij

Gelieve je te voorzien van warme kledij om blessures te voorkomen. Elke les heeft bijpassende kledij en/of schoeisel. Gedurende de maand september krijgt elke leerling de kans om dit materiaal aan te schaffen.

 • Klassieke lessen:
  • zwart balletpak
  • roze collants
  • demi-pointes
  • eventueel een zwart rokje
  • haren opgestoken in een dotje
 • Moderne lessen:
  • zwart balletpak
  • zwarte collants zonder voeten of zwarte broek, zwarte short
  • liefst blote voeten, halve voetjes of zwarte sokken
  • haren vast

Zorg ervoor dat overal je naam in staat!

Wat hoort niet thuis in de lessen

Sieraden, horloges, piercings en andere accessoires zijn uit voorzorg en om veiligheidsredenen ten strengste verboden. De leerlingen kunnen flesjes water meebrengen naar de lessen. Alle andere consumpties (zoals kauwgom, snoep, chips, chocolade, …) zijn verboden tijdens de lessen. Gebruik van een gsm wordt niet toegestaan tijdens de lessen.

Verzekering en verantwoordelijkheid

De school sluit voor alle leerlingen een verzekering af voor ongevallen die zich voordoen tijdens de lessen. De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor of na de lessen. De leerlingen dragen zelf goed zorg voor hun eigen bezittingen. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal, vandalisme en andere feiten die verlies of beschadiging van bezittingen tot gevolg hebben. Gelieve kostbare bezittingen dan ook zo veel mogelijk thuis te laten.

Gedrag van de leerlingen

Pesten wordt binnen de dansschool als ongewenst gedrag ervaren en zeker niet geaccepteerd. Er wordt verwacht dat iedereen respect toont voor de dansstudio, mekaar en de leerkrachten. De leerkrachten hebben het recht een leerling te schorsen uit de lessen bij wangedrag.

Aanwezigheid en engagement

Wanneer de leerling zich inschrijft, betekent dat ook dat hij/zij zich engageert voor alle lessen van het dansjaar. Dit betekent ook aanwezig zijn tijdens extra repetities. Je bent verplicht een ziektebriefje in te leveren indien je afwezig bent. Je mag 3 keer onwettig afwezig zijn voor persoonlijke redenen. Je bent ook verplicht om 75 % van de georganiseerde extra workshops te volgen.

Indien je teveel onwettig afwezig bent, mag het docententeam beslissen of je mag deelnemen aan een toon -of examenmoment.

Ben je te laat in de les zijn er consequenties.

Je betaalt lidgeld voor een bepaald lessenpakket per jaar. De lessen die je niet bijwoont omwille van ziekte, examens, … worden niet ingehaald. Je behaalt slechts resultaten door steeds aanwezig te zijn in de les.

Gesloten deuren

De lessen zijn niet openbaar. Het is dus niet de bedoeling dat ouders in de dansstudio tijdens de les blijven kijken

Privacy voorwaarden (GDPR)

Alignment Dance Education draagt zorg voor uw privacy en wil daarom transparant communiceren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom stellen wij u in kennis dat volgende gegevens van uzelf, zoon of dochter verwerkt worden:

 • persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, geboortedatum,
  geslacht)
 •  contactgegevens (zoals e-mailadres, adres, telefoonnummer)
 • financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer)

Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met derden, en enkel voor intern gebruik bewaard worden. Beeldmateriaal (foto’s en filmpjes zonder vermelding van naam) kunnen mogelijk verspreid worden via onze website en onze social media kanalen ter promotie van onze educatie of evenementen. Mogen er geen beelden van uzelf of uw kind gebruikt worden door onze dansopleiding, dan kan u dit schriftelijk te kennen geven.

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Als jonge sporter, ouder, begeleider, danser of andere betrokkenen kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Dit kan bijvoorbeeld gaan over agressiviteit en pesten tussen de jongeren. Hiermee kan de jongere zelf of ouders terecht bij een API. Deze zal je verder op weg helpen om in de juiste richting mee te denken en een luisterend oor zijn.

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen. Hij mag geen oordeel vellen over de materie.

Wie is onze API?

Stefano Giuliani, API alignment VZW

Stefano Giuliani is vertrouwenspersoon en API binnen alignment. Hij heeft in deze materie een adviserende functie naar het bestuur toe en de opleiding API gevolgd. Hij is te bereikbaar via info@ADEcompany.be

Taken van een API

– aanspreekpunt en eerste opvang

– coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

– preventieactiviteiten en ondersteuning

Wat zijn de stappen die ondernomen kunnen worden als API?

Het vooruit zicht is om een uitgewerkte beleidsmatrix met suggesties voor mogelijke aandachtspunten en acties te ontwikkelen. Hierbij worden al onze leerkrachten en begeleiders goed gescreend voor dat we met hun in zee gaan. Er word een stappen plan ontwikkeld dat duidelijkheid zal geven in geval dat er plichten en noden zijn bij de jongeren. Dit is een toekomstplan.

Onze partners

Wil jij onze partner worden ? Klik hier voor meer info